geopolitika

Text hesla

geopolitika [gr.] — hraničná vedná disciplína, ktorá skúma vzťahy medzi geografiou, medzinárodnou politikou a medzinárodnou bezpečnosťou, najmä vplyv geografických faktorov (priestor a jeho charakteristiky – lokalizácia, veľkosť, prírodné podmienky, zdroje a i.) na bezpečnostnú politiku štátu, oblastí (regiónov) a svetadielov.

Vychádza z teórie, podľa ktorej sa politický vývoj v jednotlivých krajinách odvodzuje z ich geografickej polohy, a z hypotézy, že ľudské vlastnosti, od ktorých závisí spoločenský vývoj, sú determinované geografickými podmienkami (napr. polohou a podnebím). Geografické podmienky spätne pôsobia a ovplyvňujú mocenskopolitickú aktivitu a smerovanie národa (štátu, regiónu).

Začiatky geopolitiky spadajú do konca 19. a začiatku 20. stor. a boli silno ovplyvnené prácami nemeckého geografa F. Ratzela, anglického geografa H. J. Mackindera a amerického geografa Isaiaha Bowmana (*1878, †1950), keď vznikla tradičná orientácia geopolitiky na štúdium geostrategických predností jednotlivých priestorov a ich vplyvu na globálnu mocenskú štruktúru. V súčasnosti sa rozlišuje medzi geopolitikou a nemeckou medzivojnovou geopolitickou školou Geopolitik, ktorá sa zdiskreditovala najmä zdôvodňovaním expanzných plánov nacistického Nemecka. Negatívne vnímanie geopolitiky spôsobené myšlienkami školy Geopolitik zapríčinilo oneskorenú revitalizáciu geopolitiky až v 70. rokoch 20. stor. podnietenú orientáciou na štúdium bipolarity moci vo svete. Rozmach geopolitiky nastal po skončení studenej vojny nástupom hľadania nového svetového poriadku.

V súčasnosti sa geopolitika sústreďuje na štúdium priestorových aspektov mieru, bezpečnosti a spolupráce medzi štátmi. Do popredia sa dostáva environmentálna geopolitika (študuje napr. vplyv nerovnomerného rozmiestnenia prírodných zdrojov) a štúdium ekonomických aspektov geopolitiky, ďalej skúmanie vplyvu priestorovej diferenciácie v kultúre, náboženstve a etnicite na medzinárodné vzťahy či identifikácia a prekonávanie predsudkov a stereotypov pri vnímaní jednotlivých priestorov (kritická geopolitika).

Text hesla

geopolitika [gr.] — hraničná vedná disciplína, ktorá skúma vzťahy medzi geografiou, medzinárodnou politikou a medzinárodnou bezpečnosťou, najmä vplyv geografických faktorov (priestor a jeho charakteristiky – lokalizácia, veľkosť, prírodné podmienky, zdroje a i.) na bezpečnostnú politiku štátu, oblastí (regiónov) a svetadielov.

Vychádza z teórie, podľa ktorej sa politický vývoj v jednotlivých krajinách odvodzuje z ich geografickej polohy, a z hypotézy, že ľudské vlastnosti, od ktorých závisí spoločenský vývoj, sú determinované geografickými podmienkami (napr. polohou a podnebím). Geografické podmienky spätne pôsobia a ovplyvňujú mocenskopolitickú aktivitu a smerovanie národa (štátu, regiónu).

Začiatky geopolitiky spadajú do konca 19. a začiatku 20. stor. a boli silno ovplyvnené prácami nemeckého geografa F. Ratzela, anglického geografa H. J. Mackindera a amerického geografa Isaiaha Bowmana (*1878, †1950), keď vznikla tradičná orientácia geopolitiky na štúdium geostrategických predností jednotlivých priestorov a ich vplyvu na globálnu mocenskú štruktúru. V súčasnosti sa rozlišuje medzi geopolitikou a nemeckou medzivojnovou geopolitickou školou Geopolitik, ktorá sa zdiskreditovala najmä zdôvodňovaním expanzných plánov nacistického Nemecka. Negatívne vnímanie geopolitiky spôsobené myšlienkami školy Geopolitik zapríčinilo oneskorenú revitalizáciu geopolitiky až v 70. rokoch 20. stor. podnietenú orientáciou na štúdium bipolarity moci vo svete. Rozmach geopolitiky nastal po skončení studenej vojny nástupom hľadania nového svetového poriadku.

V súčasnosti sa geopolitika sústreďuje na štúdium priestorových aspektov mieru, bezpečnosti a spolupráce medzi štátmi. Do popredia sa dostáva environmentálna geopolitika (študuje napr. vplyv nerovnomerného rozmiestnenia prírodných zdrojov) a štúdium ekonomických aspektov geopolitiky, ďalej skúmanie vplyvu priestorovej diferenciácie v kultúre, náboženstve a etnicite na medzinárodné vzťahy či identifikácia a prekonávanie predsudkov a stereotypov pri vnímaní jednotlivých priestorov (kritická geopolitika).

Zverejnené vo februári 2008.

Geopolitika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geopolitika