geoekológia

Text hesla

geoekológia [gr.], komplexná fyzická geografia — náuka o krajine, geovedná disciplína zaoberajúca sa vertikálnymi (topickými) aj horizontálnymi (priestorovými) vzťahmi medzi jednotlivými zložkami prírodnej krajiny v jej celostnom (systémovom) chápaní.

Sformovala sa v 2. polovici 20. stor. a jej chápanie nie je celkom zjednotené. Geoekológia sa v súlade s prvým použitím tohto termínu (v 60. rokoch 20. stor.) nemeckým geografom C. Trollom niekedy pokladá za synonymum krajinnej ekológie. Častejšie sa však chápe len ako časť krajinnej ekológie, ktorá sa na rozdiel od bioekológie zameriava viac na štúdium abiotických prírodných komplexov (hornín, pôd, georeliéfu, vodstva a klímy). Biota nie je v centre záujmu geoekológie, skúma ju len ako súčasť geosystémov, ktoré sú predmetom jej štúdia.

Vzhľadom na svoj syntetizujúci charakter má geoekológia nezastupiteľné miesto v krajinnom plánovaní a environmentálnom manažmente krajiny.

Zverejnené vo februári 2008.

Geoekológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geoekologia