fenantrén

Popis ilustrácie

Fenantrén

Text hesla

fenantrén [umelé slovo], C14H10 — aromatický uhľovodík s kondenzovanými benzénovými jadrami, izomérny s antracénom. Biela kryštalická látka nerozpustná vo vode, rozpustná v éteri, benzéne, acetóne a chloroforme; teplota topenia 98 – 100 °C. Roztoky fenantrénu vykazujú modrú fluorescenciu. Fenantrén sa nachádza v čiernouhoľnom dechte, z ktorého sa aj získava. Pripravuje sa reakciou stilbénu alebo vinylnaftalénu s maleínanhydridom. Využíva sa ako medziprodukt v organickej syntéze i ako stabilizátor výbušnín.

Zverejnené v júli 2005.

Fenantrén [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fenantren