epopeja

Text hesla

epopeja [gr.] — pôvodne v antickej poézii veľký epický žáner vo význame výpravná báseň (→ epos), napr. Homérove Ilias a Odysseia. Dnes sa epopejami nazývajú niektoré románové diela, resp. cyklus románov z 19. stor., napr. Vojna a mier L. N. Tolstého, Ľudská komédia H. de Balzaca a i.

Zverejnené v júli 2005.

Epopeja [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epopeja