epizeuxa

Text hesla

epizeuxa [gr.] — štylistická figúra založená na opakovaní rovnakých slov bezprostredne za sebou alebo za iným výrazom vo verši alebo vo vete. Epizeuxa zvyšuje výraznosť, akcentuje zvukovú pôsobivosť a stupňuje intonáciu i význam opakovaného celku. Je príznačná pre básnickú tvorbu, v slovenskom kontexte najmä pre ľudové umenie a poéziu romantickej generácie. Napr.:

Letí, letí roj, ponad milej dvor.

(ľudová pieseň)

Sloboda, sloboda, slobodienka moja,

pre teba mne páni šibenice stroja!

(J. Botto: Smrť Jánošíkova)

Zverejnené v júli 2005.

Epizeuxa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epizeuxa