Endlicher, Štefan Ladislav

Popis ilustrácie

Joseph Kriehuber: Portrét Štefana Ladislava Endlichera, 1842, Galéria mesta Bratislavy

Text hesla

Endlicher, Štefan Ladislav, 24. 6. 1804 Bratislava – 28. 3. 1849 Viedeň — rakúsko-uhorský lekár, botanik, filológ a historik. R. 1818 – 26 študoval na univerzite vo Viedni a v Budapešti filozofiu a teológiu. R. 1828 – 36 pôsobil v cisársko-kráľovskej dvorskej knižnici vo Viedni, 1836 – 40 kustód Cisársko-kráľovského prírodovedného múzea a vedúci botanického oddelenia vo Viedni, od 1840 profesor na univerzite a riaditeľ univerzitnej botanickej záhrady vo Viedni. Zaoberal sa najmä systematikou rastlín; vypracoval botanický systém vychádzajúci z poznatku, že rastlinstvo sa vyvinulo z nižšie organizovaných foriem života, oddelil stielkaté rastliny od cievnatých. Zostavil herbár s viac ako 30-tisíc druhmi, ktoré daroval botanickému oddeleniu prírodovedného múzea vo Viedni. Autor prvej nemecky písanej učebnice čínštiny Základy čínskej gramatiky (Anfangsgründe der chinesischen Grammatik, 1844), spoluautor prvej ilustrovanej učebnice botaniky Stručný prehľad botaniky (Grundzüge der Botanik, 1843). Hlavné diela: Flóra Bratislavy (Flora Posoniensis, 1830; opísaných 1 574 rastlinných taxónov, obsahuje aj názvy rastlín slovanského pôvodu, aj domáce, slovenské názvy prevzaté priamo z hovorovej reči, napr. čučoritka – čučoriedka, srélecnjk – srdcovník ap.), Úvod do kveteny Norfolku (Prodromus Florae Norfolkicae, 1833), Prirodzený systém rastlinných taxónov (Genera Plantarum secundum ordines naturales disposita, 1836 – 50), Úvod do botaniky (Enchiridion botanicum, 1841), Flóra Brazílie (Flora Brasiliensis, 1840 – 47), Medicínske rastliny rakúskeho liekopisu (Die Medicinal-Pflanzen der österreichischen Pharmakopöe, 1842). Člen viac ako 30 akadémií a vedeckých spoločností v Európe. Zaslúžil sa o prebudovanie a zveľadenie botanickej záhrady vo Viedni, ako aj o založenie Akadémie vied vo Viedni.

Zverejnené v júli 2005.

Endlicher, Štefan Ladislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/endlicher-stefan-ladislav