duchovná lyrika

Text hesla

duchovná lyrika, aj euchografická lyrika — piesňové alebo modlitebné (recitatívne) básnické skladby s náboženským obsahom. Duchovná lyrika bola spočiatku spojená iba s bohoslužobnými obradmi, predovšetkým s modlitbami a hymnami, čo určovalo i jej hlavnú funkciu (→ duchovná pieseň). Neskôr, keď náboženské cítenie začalo presahovať rámec oficiálnej bohoslužby, modlitby nadobúdali výraznejší lyrický výraz, čím sa umocňovala ich estetická funkcia. Na Slovensku duchovná lyrika zaznamenala výraznejší rozvoj v barokovej poézii 17. stor. J. Tranovský zhrnul evanjelickú náboženskú poéziu v kancionáli Cithara sanctorum (1636), katolícka duchovná tvorba vyšla v kancionáli Cantus catholici (1655). Z tradícií duchovnej lyriky čerpali viaceré slovenské básnické osobnosti (J. Hollý, P. O. Hviezdoslav a i.). Pokusy o literárnu modernizáciu katolicizmu sa prejavili v poézii predstaviteľov katolíckej moderny.

Zverejnené v máji 2003.

Duchovná lyrika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/duchovna-lyrika