dievčenský román

Text hesla

dievčenský román — typ prozaického žánru určený dospievajúcim dievčatám. Jeho hlavnou hrdinkou je dievča, je zameraný na citovú problematiku života hrdinky, jeho konflikty sa viažu na typické prostredie (škola, penzionát, rodina a pod.), v ktorom sa najviac osvedčujú mravné kvality dievčaťa. Vývoj dievčenského románu súvisí so sentimentálnym románom 18. stor. (S. Richardson, J.-J. Rousseau), často sa však nevyhol gýčovej sentimentalite, stereotypu, iluzionizmu, nevierohodnému deju a psychologickej povrchnosti (napr. edícia Červená knižnica, Modrá knižnica a pod.). K umelecky hodnotným dievčenským románom 19. a 20. stor. patria Anna zo Zeleného domu od L. Montgomeryovej, Jana Eyrová od Ch. Brontëovej, Zomierala mladučká od F. E. Sillanpääho, Sibirôčka od L. A. Čarskej, Robinsonka od M. Majerovej a i. V slovenskej literatúre sa tvorbe románov pre dievčatá venovali E. Čepčeková, F. Gabaj, H. Zelinová, K. Jarunková a i.

Zverejnené v máji 2003.

Dievčenský román [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/dievcensky-roman