defilé

Text hesla

defilé [fr.] — slávnostný pochod, prehliadka (vojska); prenesene sled (napr. defilé slávnych mien); geomorfol. odkryv v horninovom masíve, ktorý odhaľuje geologickú stavbu územia, pričom rez odkryvu prebieha spravidla šikmo k smeru sklonu vrstiev hornín; aj výrazné formy georeliéfu (skalné a bralnaté steny na svahoch).

Zverejnené v máji 2003.

Defilé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/defile