číselná rovina

Popis ilustrácie

Komplexné čísla v číselnej rovine

Text hesla

číselná rovina, rovina komplexných čísel, Gaussova rovina (komplexných čísel) — reálna euklidovská rovina, ktorá je bijektívnym obrazom množiny všetkých komplexných čísel: každému komplexnému číslu \(x + y\mathrm{i}\) (kde \(x,\ y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) imaginárna jednotka) je priradený bod roviny, ktorý má v pevnej karteziánskej sústave súradníc súradnice \([x,\ y]\). Os \(x\) sa nazýva reálna os resp. os \(y\) imaginárna os (označuje sa tiež \(\Re e\ z\) , resp. \(\Im m\ z\)).

Znázorňovanie komplexných čísel do číselnej roviny zaviedol nemecký matematik Carl Friedrich Gauss.

Zverejnené v máji 2003.

Číselná rovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-05-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ciselna-rovina