číselná rovina

Text hesla

číselná rovina, rovina komplexných čísel, Gaussova rovina (komplexných čísel) — reálna euklidovská rovina, ktorá je bijektívnym obrazom množiny všetkých komplexných čísel: každému komplexnému číslu \(x + y\mathrm{i}\) (kde \(x,\ y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) imaginárna jednotka) je priradený bod roviny, ktorý má v pevnej karteziánskej sústave súradníc súradnice \([x,\ y]\).

Znázorňovanie komplexných čísel do číselnej roviny zaviedol nemecký matematik Carl Friedrich Gauss.

Text hesla

číselná rovina, rovina komplexných čísel, Gaussova rovina (komplexných čísel) — reálna euklidovská rovina, ktorá je bijektívnym obrazom množiny všetkých komplexných čísel: každému komplexnému číslu \(x + y\mathrm{i}\) (kde \(x,\ y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) imaginárna jednotka) je priradený bod roviny, ktorý má v pevnej karteziánskej sústave súradníc súradnice \([x,\ y]\).

Znázorňovanie komplexných čísel do číselnej roviny zaviedol nemecký matematik Carl Friedrich Gauss.

Zverejnené v máji 2003.

Číselná rovina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ciselna-rovina