Braillovo písmo

Popis ilustrácie

PZ – plný znak – ruší napísaný znak

VP – veľké písmeno – znak VP + písmeno = veľké písmeno

ČZ (číselný znak) – kombinácia číselného znaku a prvých 10 písmen označuje číslo

Text hesla

Braillovo písmo [brajo-] — písmo pre nevidiacich, ktoré v roku 1825 zostavil Louis Braille.

Braillovo písmo je reliéfno-bodový zápis, základom ktorého sú kombinácie šiestich bodov (64 možných konfigurácií), šesťbodie je usporiadané v dvoch stĺpcoch po troch bodoch zaradených pod sebou. Prvých desať znakov abecedy tvoria kombinácie bodov 1, 2, 4, 5, druhá desiatka znakov je rovnaká ako prvá, ale ku každému znaku je pridaný tretí bod, v tretej desiatke sú pridané k zostave prvej desiatky body 3 a 6. Štvrtú desiatku tvoria znaky prvej desiatky s pridaným znakom 6. Číslice tvorí prvých desať písmen abecedy s predradením prefixu (číselný znak). Interpunkčné znamienka tvoria kombinácie bodov 2, 3, 5, 6. Braillovo písmo je rozšírené na celom svete, akceptuje špecifiká národných jazykov, používa sa aj v matematických, fyzikálnych a i. zápisoch.

Zverejnené v júli 2001.

Braillovo písmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/braillovo-pismo