banský úrad

Text hesla

banský úrad — orgán štátnej správy zodpovedný za dozor pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Do jeho pôsobnosti patria predovšetkým určovanie, zmena alebo zrušenie chránených ložiskových území a dobývacích priestorov a vedenie ich evidencie; povoľovanie otvárky, prípravy a dobývania výhradných ložísk a v určených prípadoch povoľovanie vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk, ako aj zabezpečenie alebo likvidácia hlavných banských diel a lomov pred zastavením ich prevádzky; určovanie nevyhnutných opatrení, najmä poradia a spôsobu dobývania výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie; vydávanie povolení na dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, vedenie evidencie dobývacích priestorov a ich zmien; vydávanie súhlasu na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území; nariaďovanie vyhotovenia alebo doplnenia banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýba alebo ak je nedostatočná; vydávanie povolení na osobitné zásahy do zemskej kôry; vydávanie povolení na zabezpečenie alebo na likvidáciu starých banských diel; povoľovanie trhacích prác, umiestnenia stavieb a užívania, zrušenia alebo odstránenia skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok stanovených zákonom; vydávanie banských oprávnení a rozhodovanie o ich odňatí, resp. zrušení; vedenie banského registra vydaných banských oprávnení. Najvyšším banským úradom na Slovensku je Hlavný banský úrad, ktorému podliehajú obvodné banské úrady zriadené v hlavných banských obvodoch.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 12. decembra 2017.

Banský úrad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bansky-urad