Bajč

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Popis ilustrácie

Bajč, archeologická lokalita

Text hesla

Bajč, maď. Bajcs — obec v okrese. Komárno v Nitrianskom kraji v Podunajskej nížine na nive a terasách Žitavy, 121 m n. m.; 1 246 obyvateľov (2023), 48,1 % slovenskej, 40,5 % maďarskej národnosti (2021); miestne časti Bajč, Chrasť, Kotelnica, Nový Diel, Vlkanovo. Územie je budované riečnymi uloženinami s rozsiahlymi dunovými návejmi viatych pieskov a piesočných spraší, je takmer odlesnené, na nive sú enklávy lužných lesov. V katastri sa nachádza rozsiahla bažantnica.

Obcou prechádza cesta I. triedy Komárno – Žilina, je v nej železničná stanica na trati Nové Zámky – Komárno – Komárom.

Písomne je obec doložená v roku 1312 ako Boych, 1404 Baychy, v rokoch 1877 – 1920 Bajcs, 1927 – 38 Bajč, Bajcs, 1938 – 45 Bajcs, 1945 – 48 Bajč, Bajcs, v roku 1948 Bajč.

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. V rokoch 1938 – 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: osídlenie z mladšej kamenej doby (lineárna kultúra a želiezovská skupina), neskorolengyelské sídlisko s keramikou zdobenou brázdeným vpichom (→ Bajč-Retz), nálezy zo staršieho úseku badenskej kultúry (bolerázsky typ) a jej klasickej fázy (hrnčiarske pece, zvieracie hroby), zo strednej bronzovej doby, z halštatskej doby (žiarové pohrebisko) i z laténskej doby (súveké sídlisko i pohrebisko s kostrovými hrobmi obohnanými kruhovými i štvorcovými žľabmi). Z 9. – 10. stor. pochádza kostrové pohrebisko i osada s polozemnicami s kamenným kozubom v rohu, ďalšie osady tam existovali v 11. – 16. stor., pohrebiská sú z 9. – 10. a 11. – 13. stor., nachádzajú sa tam aj zvyšky základov románskeho kostola z 11. – 13. stor. V časti Bajč-Vlkanovo bolo preskúmaných 30 ranoslovanských žiarových urnových hrobov z 2. polovice 7. stor.

Stavebné pamiatky: klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (1827 – 31, prestavaný z bývalého kaštieľa z 1790, opravený a prestavaný 1871, 1946 a v 80. rokoch 20. stor.), klasicistická kúria z 1. polovice 19. stor.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. januára 2024.

Bajč [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-29 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/bajc