bábková hra

Text hesla

bábková hra — špecifický žáner drámy, dramatický text predvádzaný bábkohercami v klasickom type literárneho bábkového divadla 20. stor. Svojou štruktúrou (dejom, postavami, dramatickou situáciou, konfliktmi a ostatnými zložkami) sa v podstate nelíši od ostatných dramatických žánrov, odlišuje sa od nich len rozsahom a tematikou. Je určená predovšetkým deťom, nevylučuje však ani dospelého diváka. Bábkové hry spracúvajú predovšetkým rozprávky, báje a povesti v súčasnosti obohatené o nové témy a výrazové prostriedky. Klasická bábková hra je v súčasnosti nahrádzaná adaptáciami a autorskou hrou vytváranou kolektívom divadelných tvorcov. Okrem verbálnej zložky, ktorá je výrazne expresívna, plní významnú funkciu výtvarná realizácia bábok a objektov (ich animácia, personifikácia, antropomorfizácia), ich pohyb, spôsob ich animácie, svetlo, hudba, zvukové efekty ap.

Bábková hra ako autonómny divadelný text je novodobý fenomén. V minulosti až do 20. stor. malo bábkové divadlo v Európe identický repertoár s ostatnými divadelnými druhmi (opera, balet, činohra). Špecifikácia bábkového divadla ako divadla pre deti sa objavila až v 19., ale najmä v 20. stor. U nás bolo známe pôvodne nemecké a rakúske bábkové divadlo (2. pol. 18. stor.), neskôr Gašparkovo divadlo Jána Stražana (2. pol. 19. stor.), ktorého komickou postavou bol Gašparko ako potomok dospelej komickej figúry rakúskeho a nemeckého Kasperla. Ján Stražan hrával repertoár pre dospelých (Faust). V 1. pol. 20. stor. sa komická figúra Gašparka v súvislosti so zmenou adresáta bábkovej hry zmenila na detskú postavu vystupujúcu v rozprávkach.

Zverejnené v auguste 1999.

Bábková hra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/babkova-hra