Apoštolská signatúra

Text hesla

Apoštolská signatúra, lat. Signatura Apostolica, oficiálny názov Najvyšší tribunál Apoštolskej signatúry, lat. Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae — v katolíckej cirkvi súdny orgán pôsobiaci ako súčasť súdnej štruktúry v rámci Rímskej kúrie. Je činný vo dvoch oblastiach: v administratívnej oblasti dozerá na aplikáciu cirkevných zákonov v súdnej praxi a funguje ako najvyšší orgán cirkevnej súdnej správy, v súdnej oblasti je kasačným (odvolacím) súdom v sporových aj v nesporových záležitostiach. V obidvoch oblastiach Apoštolská signatúra rozhoduje s konečnou platnosťou a proti jej rozhodnutiam nie je možné podať ďalší opravný prostriedok (rekurz). Členmi sú sudcovia, strážcovia spravodlivosti a obhajcovia zväzku (kardináli a biskupi z rôznych národov). Poradnú funkciu plnia konzultori (odborníci v kánonickom práve). Apoštolskú signatúru zriadil pápež Eugen IV. v 15. stor.

Zverejnené v auguste 1999.

Apoštolská signatúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/apostolska-signatura