antropogénny

Text hesla

antropogénny [gr.] — podmienený alebo vznikajúci činnosťou človeka, ktorý zasahuje do prírody; vzťahujúci sa na súčasnú periódu v geologických dejinách Zeme (štvrtohory). Napr. antropogénna (nie prirodzená) emisia skleníkových plynov, antropogénna zmena atmosférického ozónu, antropogénny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, antropogénna zmena chemického zloženia atmosféry, antropogénna vegetácia, antropogénny biotop (vodné nádrže, skládky, priekopy, mestské parky a i.) ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Antropogénny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/antropogenny