anilín

Popis ilustrácie

Anilín

Text hesla

anilín [sanskrit > arab. > lat.], aminobenzén, C6H5NH2 — základný a technicky najvýznamnejší aromatický amín. Bezfarebná olejovitá kvapalina tmavnúca na vzduchu a svetle, rozpustná v organických rozpúšťadlách; hustota 1,022 g/cm3, teplota varu 184,4 °C. Anilín je jedovatý, absorbuje sa aj pokožkou.

Vyrába sa redukciou nitrobenzénu, pôvodne železnými pilinami v prostredí kyseliny chlorovodíkovej, dnes katalytickou hydrogenáciou. Málo významná je výroba anilínu z chlórbenzénu a amonolýza fenolu.

Používa sa na výrobu urýchľovačov pre gumársky priemysel (viac ako pol. produkcie), ďalej na výrobu plastov, farbív, liečiv, pesticídov, výbušnín ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Anilín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/anilin