angažované umenie

Text hesla

angažované umenie — umenie, ktoré vychádza z aktuálnej spoločensko-politickej situácie. Slúži politike a má propagandistický charakter. Za angažované umenie sa dnes považuje tvorba, ktorá sa vyhranila po Októbrovej revolúcii 1917 v krajinách bývalého socialistického spoločenstva. Na Slovensku sa prejavila v schematizme 50. rokov 20. stor. (→ socialistický realizmus).

Zverejnené v auguste 1999.

Angažované umenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/angazovane-umenie