analýza citlivosti

Text hesla

analýza citlivosti — v technickej praxi metóda na kvantitatívny odhad vplyvu premenných, zmien a nepresností parametrov na priebeh a výsledky technologického procesu. Robí sa pomocou matematického modelu daného procesu alebo meraním priamo v objekte, v ktorom daný proces prebieha. Analýza citlivosti sa využíva najmä pri návrhu regulácie procesu a pri jeho optimalizácii.

Zverejnené v auguste 1999.

Analýza citlivosti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/analyza-citlivosti