amminkomplexy

Text hesla

amminkomplexy [gr. + lat.] — chem. komplexy, v ktorých sa na centrálny atóm koordinačnou väzbou viaže molekula amoniaku NH3 ako ligand. Prvý amminkomplex, [Co(NH3)6]Cl3, pripravil 1798 francúzsky chemik B. M. Tassaert, jeho zloženie však vyjadril vzorcom CoCl3 · 6NH3. R. 1893 A. Werner objasnil štruktúru a spôsob väzby v komplexoch Pt (IV) s rôznym pomerom ammin- a chloridoligandov. Niektoré amminkomplexy sú také stabilné, že sa z nich pôsobením hydroxidov neuvoľňuje amoniak. Menej stále amminkomplexy môžu podliehať substitučným reakciám (výmena ligandu). V amminligande môže prebiehať aj substitúcia vodíka za halogény a vznikajú halogénamminkomplexy. Reakcie tvorby amminkomplexov majú praktický význam najmä v analytickej chémii, ale aj v niektorých výrobných procesoch. Amminkomplexy platiny a kobaltu sa používajú v medicíne a ako modelové systémy v biologických štúdiách (prenášače kyslíka).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. augusta 2017.

Amminkomplexy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/amminkomplexy