alylalkohol

Text hesla

alylalkohol [lat. + arab.], prop-2-én-1-ol, CH2=CHCH2OH — nenasýtený jednosýtny alkohol. Bezfarebná kvapalina ostrého zápachu, miešateľná s vodou, teplota varu 97,1 °C, hustota 0,854 g/cm3. Pary alylalkoholu sú jedovaté so slzotvorným účinkom. Je veľmi reaktívny, ľahko polymerizuje. Vyrába sa hydrolýzou alylchloridu, izomerizáciou 1,2-epoxypropánu, selektívnou hydrogenáciou akrylaldehydu alebo hydrolýzou alylacetátu. Dôležitá východisková látka na výrobu syntetického glycerolu a esterov dvojsýtnych kyselín, z ktorých sa vyrábajú polymérne alylové živice používané pri výrobe náterových látok. Biologická účinnosť alylalkoholu sa využíva na sterilizáciu pôdy v skleníkoch, lesných škôlkach ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Alylalkohol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alylalkohol