alosterická regulácia

Text hesla

alosterická regulácia — nekovalentné viazanie nízkomolekulových ligandov (efektorov) na molekulu proteínu v mieste, ktoré nie je totožné s aktívnym miestom (alosterické miesto), čo spôsobuje zmenu jej konformácie a spätne ovplyvňuje aktivitu aktívneho miesta. Tým sa mení schopnosť proteínu reagovať so substrátom, t. j. jeho funkcia (alosterický proteín). Alosterická regulácia môže byť pozitívna (alosterická aktivácia) alebo negatívna (alosterická inhibícia). Najznámejším prípadom alosterickej regulácie je zmena konformácie a následne schopnosti hemoglobínu viazať kyslík. Alosterická regulácia je zvlášť dôležitá pri enzýmoch, ktorých aktivita sa môže takýmto spôsobom regulovať (alosterický enzým). Patria sem mnohé enzýmy kľúčových metabolických dráh bunky. Ako ligandy viažuce sa na alosterické miesto často vystupujú medziprodukty alebo konečné produkty danej metabolickej dráhy.

Zverejnené v auguste 1999.

Alosterická regulácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alostericka-regulacia