alografný závet

Text hesla

alografný závet — testament napísaný inak než vlastnou rukou poručiteľa (na písacom stroji, cudzou rukou), ale poručiteľom vlastnoručne podpísaný; musí obsahovať aj podpisy dvoch pri podpise súčasne prítomných svedkov. Osobitným typom alografného závetu je závet poručiteľa, ktorý nemôže písať alebo čítať; predpokladom jeho platnosti je vyhlásenie poručiteľa pred troma súčasne prítomnými svedkami oboznámenými s obsahom závetu, potvrdzujúcimi vlastným podpisom na listine obsah poslednej vôle poručiteľa. Opak: holografný závet.

Zverejnené v auguste 1999.

Alografný závet [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alografny-zavet