alkyl

Text hesla

alkyl [arab.] — jednoväzbová skupina formálne odvodená od alkánov odtrhnutím atómu vodíka. Názvy alkylov sa tvoria nahradením prípony -án v názve alkánu príponou -yl (metyl, etyl ap.). Rozoznávajú sa primárne alkyly (CH3–, CH3CH2–) s troma, resp. s dvoma atómami vodíka na uhlíku s neúplným počtom väzieb, sekundárne alkyly, napr. (CH3)2CH–, s jedným takýmto vodíkom, a terciárne alkyly, napr. (CH3)3C–. Reakcia, pri ktorej sa do molekuly zavádza alkyl, sa nazýva alkylácia.

Zverejnené v auguste 1999.

Alkyl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/alkyl