aktívny prvok

Text hesla

aktívny prvok — zdroj elektrickej energie. Môže plniť funkciu zdroja elektrického napätia alebo elektrického prúdu. Ak výstupné napätie alebo prúd aktívneho prvku nezávisí od obvodových veličín (napätí a prúdov) obvodu, v ktorom je aktívny prvok zapojený, ide o nezávislý aktívny prvok, v opačnom prípade ide o závislý aktívny prvok, resp. riadený aktívny prvok. Medzi nezávislé aktívne prvky patria galvanický článok, zdroje rôznych signálov, medzi závislé aktívne prvky tranzistor a Hallov článok. Zdrojom energie závislého prvku je napätie alebo prúd daného prvku či inej časti obvodu, napr. spätná väzba v obvode a transformácia energie iného zdroja (zosilnenie tranzistora je podmienené dodávaním energie zdroja jednosmerného napájania, Hallov článok využíva energiu magnetického poľa a napätie článku je riadené prúdom, ktorý ním prechádza ap.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 29. novembra 2017.

Aktívny prvok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivny-prvok