aktívna legitimácia

Text hesla

aktívna legitimáciapráv. spôsobilosť na strane žalobcu byť subjektom práv a povinností, ktoré sú predmetom súdneho alebo iného konania. Nedostatok aktívnej legitimácie znamená, že kto podľa platného práva nie je nositeľom hmotnoprávneho oprávnenia alebo hmotnoprávnych povinností, o ktoré v súdnom alebo v inom konaní ide, nemôže byť ani žalobcom. Analogicky sa postupuje aj z hľadiska práv a povinností žalovaného, kde sa skúma dostatok alebo nedostatok pasívnej legitimácie.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktívna legitimácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivna-legitimacia