aktivačná analýza

Text hesla

aktivačná analýza — analytická metóda stanovenia prvkov, pri ktorej sa analyzovaná vzorka aktivuje prúdom častíc (zvyčajne neutrónmi). Jadrovými reakciami prvkov prítomných vo vzorke s dopadajúcim žiarením vznikajú rádionuklidy s charakteristickými vlastnosťami (doba polpremeny, druh a energia žiarenia), čo sa využíva v kvalitatívnej i v kvantitatívnej analýze. Na aktiváciu sa okrem neutrónov (neutrónová aktivačná analýza) používajú aj nabité častice urýchlené v urýchľovačoch (napr. protóny, deuteróny, častice alfa), ako aj fotóny (žiarenie gama). Množstvo prvku vo vzorke sa spravidla stanovuje relatívnou porovnávacou metódou, keď sa za rovnakých podmienok aktivuje a meria aktivita štandardu a vzorky. Aktivačná analýza patrí k najcitlivejším metódam stanovenia niektorých prvkov, pričom umožňuje merať vo vzorke viacero prvkov súčasne. Využíva sa na stanovovanie stopových prvkov vo vode, v ovzduší, v polovodičových materiáloch ap.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktivačná analýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivacna-analyza