aktinourán

Text hesla

aktinourán [gr.], zn. AcU — izotop uránu 235U. Vyskytuje sa v prírodnom uráne (0,72 %). Prvý člen aktíniového radu, žiarič alfa s dobou polpremeny 704 mil. rokov. Získava sa z prírodného uránu v obohacovacích závodoch. Používa sa ako štiepny materiál v jadrových reaktoroch, vysoko obohatený v jadrových zbraniach. Chemické vlastnosti aktinouránu sú podobné uránu.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2017.

Aktinourán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktinouran