aktíniový rad

Text hesla

aktíniový rad, aktinouránový rad — prirodzený rádioaktívny premenový rad začínajúci sa aktinouránom AcU (235U) a končiaci sa izotopom olova (207Pb), pri ktorom vznikajú rádionuklidy s nukleónovým číslom 4n + 3 (n je celé číslo). Nukleónové číslo členov radu vznikajúcich premenou alfa sa mení o 4 jednotky, pri premene beta sa nukleónové číslo nemení.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2017.

Aktíniový rad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktiniovy-rad