akrylamid

Text hesla

akrylamid [gr.], CH2=CHCONH2 — amid kyseliny akrylovej. Bezfarebná kryštalická látka s teplotou topenia 84,5 °C, rozpustná vo vode, v etanole, acetóne, nerozpustná v benzéne a heptáne. Pri normálnej teplote je akrylamid stály, pri tavení môže náhle spolymerizovať. Absorbuje sa pokožkou, je jedovatý a dráždivý. Pôvodne sa vyrábal hydrolýzou akrylonitrilu pôsobením kyseliny sírovej a následnou neutralizáciou amoniakom. Ako vedľajší produkt vzniká síran amónny (NH4)SO4. Novšie postupy nepoužívajú kyselinu sírovú; hydrolýza je katalyzovaná meďou. Akrylamid vzniká aj pri tepelnom spracovaní (smažení a pečení) v potravinách bohatých na sacharidy (→ Maillardova reakcia). Akrylamid je surovina na výrobu polymérov a kopolymérov, ktoré sa používajú na výrobu farbív, lepidiel, kontaktných šošoviek, na spevňovanie konštrukcií základov priehrad a tunelov, v papiernickom a textilnom priemysle. Používa sa však hlavne na výrobu polyakrylamidu, ktorý je výborným flokulačným činidlom pri čistení odpadových vôd a flotačnej úprave rúd.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 20. novembra 2017.

Akrylamid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akrylamid