akcionár

Text hesla

akcionár [lat. > fr.] — účastinár, majiteľ akcií, spoločník akciovej spoločnosti. Podľa zákona a stanov spoločnosti má právo podieľať sa na jej správe, na rozdelenom čistom zisku (dividendy) a na likvidačnom zostatku pri zániku akciovej spoločnosti. Právo získava upísaním alebo kúpou akcií alebo ako investor aj vkladom hmotného majetku (budovy, pozemky, strojné zariadenia) a v tejto hodnote získava potom pri emisii príslušný počet akcií. Akcionár nemá priamy vplyv na riadenie spoločnosti. Svoje práva môže uplatňovať na valnom zhromaždení (v praxi združenia drobných akcionárov s cieľom ochrany ich záujmov prostredníctvom nimi poverených zástupcov na valných zhromaždeniach spoločnosti). Právne pomery medzi akcionármi upravuje Obchodný zákonník a stanovy spoločnosti. Akcionár, ktorý získal akcie kúpou, je povinný zaplatiť celú menovitú hodnotu akcie v zákonom stanovenej lehote, teda do prvého valného zhromaždenia (v niektorých prípadoch musí ale investor akcionár zaplatiť viac ako je menovitá hodnota akcie a to vtedy, ak je po akciách vysoký dopyt a vtedy sa vytvára tzv. emisné ážio, ktoré je súčasťou rezervného fondu spoločnosti. Vo výnimočných prípadoch môže byť emisný kurz pod menovitou hodnotou v dôsledku nedostatočného záujmu investorov).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 6. decembra 2017.

Akcionár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcionar