akcidentálie právneho úkonu

Text hesla

akcidentálie právneho úkonu — náhodné zložky právneho úkonu; môžu, a nemusia dopĺňať podstatné zložky právneho úkonu a pravidelné zložky právneho úkonu. Najčastejším reprezentantom akcidentálií právneho úkonu je podmienka. Vznik, zmenu alebo zánik práva či povinnosti možno spájať s existenciou určitej podmienky viažucej účinky právneho úkonu na nejakú neistú skutočnosť, o ktorej v čase, keď sa právny úkon urobil, účastníci nevedeli, či alebo kedy v budúcnosti nastane, prípadne či v minulosti nastala. Podmienka je odkladacia (suspenzívna), ak od jej splnenia závisí, či nastanú právne následky právneho úkonu, a rozväzovacia, zrušovacia (rezolutívna), ak od jej splnenia závisí, či právne následky, ktoré už nastali, pominú.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 21. novembra 2017.

Akcidentálie právneho úkonu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcidentalie-pravneho-ukonu