akcesorita

Text hesla

akcesorita [lat.] — závislosť; v občianskom práve vyjadruje záväzkový právny vzťah nesamostatnej (závislej, pridruženej, sprievodnej, vedľajšej) povahy, ktorý pristupuje k hlavnému právnemu vzťahu a je naň existenčne viazaný. Akcesorita teda predpokladá dva právne vzťahy, hlavný a vedľajší, z ktorých prvý je určujúci v tom zmysle, že iba s existenciou hlavného záväzku trvá a s jeho zánikom takisto zaniká aj vedľajší záväzok. Príkladom akcesorických záväzkov sú zabezpečovacie záväzky ako ručenie, zádržné právo alebo záložné právo (→ zabezpečenie záväzkov).

Zverejnené v auguste 1999.

Akcesorita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcesorita