agnoskácia

Text hesla

agnoskácia [lat.] — práv. sčasti zastaraný výraz označujúci skúmanie vecí, údajov, stavov alebo dejov, zisťovanie, určovanie totožnosti osôb (identifikácia); v prenesenom význame uznanie či schvaľovanie.

Zverejnené v auguste 1999.

Agnoskácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agnoskacia