advokát

Text hesla

advokát [lat.] — osoba vykonávajúca právnu činnosť. V starovekom Ríme bol advokát občan, znalec práva, bezplatne pomáhajúci v sporoch (čestná funkcia). V Uhorsku aj v predmníchovskej republike vykonával advokáciu ako slobodné povolanie a zároveň bol právnym poradcom i právnym zástupcom. V bývalom socialistickom zriadení bola činnosť advokáta spoločenskou funkciou, a nie slobodným povolaním. V súčasnosti nemá advokát postavenie úradnej osoby, svoju činnosť úplne oddelenú od štátnej správy realizuje ako slobodné povolanie. Obhajuje občanov v trestnom konaní, zastupuje fyzické a právnické osoby pred súdmi (všeobecnými i ústavným) a inými štátnymi orgánmi (napr. v rámci správneho konania pred úradmi), je zapísaný v zozname advokátskej komory (→ Slovenská advokátska komora). Do jeho kompetencie patrí aj spisovanie listín (najmä rôznych zmlúv, poskytovanie právnych rád) a vypracúvanie právnych rozborov a expertíz. Advokátom sa stáva právnik, ktorý musí okrem splnenia iných podmienok vykonať pred skúšobnou komisiou advokátskej komory advokátsku skúšku a je zapísaný do zoznamu advokátov vedeného advokátskou komorou. Za poskytovanie právnej pomoci, za stratu času a hotové výdavky má nárok na náhradu, pričom v zásade sa uprednostňuje zmluvná dohoda pred výškou odmien určených v právnom predpise. Odmenu hradí klient. Výnimku tvoria prípady, keď je advokát ustanovený z úradnej moci (ex offo), pretože vtedy odmenu za právnu pomoc poskytuje štát. Advokát môže vykonávať advokáciu samostatne, v združení s inými advokátmi, ako spoločník verejnej obchodnej spoločnosti, ako komplementár komanditnej spoločnosti alebo ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným.

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie 2004 môžu na jeho území po splnení zákonom stanovených podmienok pôsobiť aj euroadvokáti, zahraniční advokáti a medzinárodní advokáti. Euroadvokátom môže byť občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne, zahraničným advokátom občan členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý je oprávnený v štáte registrácie (t. j. v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte uvedených organizácií) poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a je zapísaný v zozname zahraničných advokátov vedenom komorou, a medzinárodným advokátom občan členského štátu Svetovej obchodnej organizácie, ktorý je oprávnený v štáte registrácie poskytovať právne služby samostatne a bez obmedzenia a je zapísaný v zozname medzinárodných advokátov vedenom advokátskou komorou.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. decembra 2017.

Advokát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/advokat