administrátor

Text hesla

administrátor [lat.] —

1. ekon. člen správnej rady účastinnej spoločnosti vymenovaný pri založení spoločnosti štatútom alebo na zakladajúcom valnom zhromaždení účastinárov. Delegovaný administrátor zastupuje funkciu prezidenta akciovej spoločnosti, ak zvolený prezident nemôže túto činnosť vykonávať alebo ak zomrel;

2. inform. v počítačových systémoch používateľská rola s rozšírenými právami;

3. náb. biskup alebo kňaz, ktorý v zastúpení vedie duchovnú správu; v katolíckej cirkvi podľa Kódexu kánonického práva kňaz, ktorý z ustanovenia diecézneho biskupa zastupuje farára počas jeho neprítomnosti (→ apoštolský administrátor; → farský administrátor). V evanjelickej a. v. cirkvi je administrátor vymenovaný seniorom.

Zverejnené v auguste 1999.

Administrátor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/administrator