adjudikácia

Text hesla

adjudikácia [lat.] — práv. v medzinárodnom práve nadobudnutie štátneho územia na základe výroku medzinárodného súdneho alebo rozhodcovského orgánu alebo medzinárodnej konferencie spravidla na základe medzinárodnej zmluvy. Ak je výrok obmedzený iba na vyhlásenie už existujúceho právneho nároku štátu na určité územie, má deklaratórnu povahu. Ak je nadobúdateľom územia štát, ktorý nebol držiteľom územia, má konštitutívnu povahu; adjudikácia sa potom stáva právnym nárokom na vznik zvrchovanosti na prisúdenom území. Za adjudikáciu sa pokladajú aj rozhodnutia medzinárodných konferencií, napr. rozhodnutia bývalej Spoločnosti národov (rozhodnutie Veľvyslaneckej konferencie o rozdelení oblasti Tešína medzi ČSR a Poľsko 1920); v rímskom práve → adiudicatio;

Zverejnené v auguste 1999.

Adjudikácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adjudikacia