adenylátcykláza

Text hesla

adenylátcykláza [gr.], nesprávne adenylcykláza — enzým z triedy lyáz katalyzujúci vznik cyklického adenozínmonofosfátu z adenozíntrifosfátu (ATP). Viaže sa na bunkové membrány a aktivuje sa po naviazaní hormónu (napr. glukagónu, adrenalínu, kalcitonínu, tyreotropínu, kortikotropínu) na špecifický receptor.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenylátcykláza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenylatcyklaza