adenozíntrifosfát

Popis ilustrácie

Adenozíntrifosfát

Text hesla

adenozíntrifosfát [gr.], ATP — nukleotid, trifosforylovaný derivát adenozínu, v ktorom 2 z fosfoanhydridových väzieb sú makroergické. Slúži ako prenášač fosfátovej skupiny v bunkovom energetickom metabolizme i ako univerzálny zdroj chemickej energie vo všetkých typoch organizmov. V bunke sa voľná energia získava z hydrolýzy 1 alebo 2 makroergických fosfoanhydridových väzieb v adenozíntrifosfáte. Takto uvoľnená energia umožňuje priebeh energeticky nevýhodných dejov, ako sú anabolické reakcie, transport molekúl proti koncentračnému gradientu, kontrakcia svalov ap. Vzájomný pomer adenozíntrifosfátu a adenozíndifosfátu je podstatným regulačným faktorom v metabolizme bunky.

Zverejnené v auguste 1999.

Adenozíntrifosfát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenozintrifosfat