premostenie

Popis ilustrácie

Most

Popis ilustrácie

Priepust

Popis ilustrácie

Lávka

Popis ilustrácie

Transbordér

Text hesla

premostenie — prechod komunikácie preklenutím umelej prekážky (napr. cesta, železnica a pod.) alebo prírodnej prekážky (napr. rieka, roklina a pod.), ktoré sa realizuje mostným objektom. Ten sa tak stáva súčasťou komunikácie. Mostný objekt sa podľa druhu a charakteru premostenia delí na:

  1. most – mostný objekt s kolmou svetlosťou aspoň jedného mostného otvoru viac ako 2 m;
  2. priepust – mostný objekt (prípadne jeho časť) s kolmou svetlosťou mostného otvoru 2 m a menej umožňujúci napr. voľný odtok vody. Spravidla je určený na priečne prevedenie stálych či občasných vôd alebo potrubných a iných vedení telesom komunikácie;
  3. lávka – mostný objekt (prípadne jeho časť) slúžiaci chodcom či cyklistom alebo súčasť mosta slúžiaca na revízne alebo iné účely.
  4. transbordér, resp. gondolová mostná konštrukcia – zariadenie na prepravu osôb, zvierat a materiálu ponad vodnú hladinu. Stavia sa na miestach, kde nie je možné postaviť most. Pozostáva z dvoch pylónov a z trámu vysoko nad hladinou, po ktorom sa pohybuje dopravné zariadenie, na ktorom je pomerne nízko nad vodnou hladinou zavesená gondola.

Zverejnené 18. apríla 2023.

Premostenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/premostenie