pannacionalizmus

Text hesla

pannacionalizmus — špecifická forma nacionalizmu usilujúca sa o prehlbovanie spolupráce a prekonávanie tradičných hraníc národných štátov a s nimi spojených národných identít prostredníctvom zjednotenia „vyšších“, všezahŕňajúcich identít založených na rôznych, spravidla etnických, náboženských či geografických charakteristikách. V závislosti od regiónov, v rámci ktorých sú tieto spomínané charakteristiky prítomné a dominantné, možno rozlišovať viaceré podoby pannacionalizmu. Ich najtypickejším príkladom je panslavizmus usilujúci sa o prehlbovanie spolupráce a jednoty slovanských národov, pangermanizmus presadzujúci užšiu spoluprácu a jednotu medzi germánskymi národmi, panafrikanizmus, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce medzi africkými národmi a ich zjednotenie, či panarabizmus založený na myšlienke zjednotenia arabských národov.

Zverejnené 3. decembra 2020.

Nociar, T. Pannacionalizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/pannacionalizmus