krajinný komplex

Text hesla

krajinný komplex, geokomplex — priestorová geografická jednotka (areál) ľubovoľnej geografickej dimenzie. Najmenšími krajinnými komplexmi sú geotopy, najväčším krajinným komplexom je krajinná sféra ako celok (→ geosféra). Každý krajinný komplex sa vyznačuje osobitou krajinnou štruktúrou, ktorou sa líši od susedných krajinných komplexov. Individuálny krajinný komplex, ktorého osobitosť je vyjadrená vlastným menom (napr. Záhorská nížina, Alpy, Kačské močiare), sa nazýva krajinný celok. V ekológii sa na označenie krajinného komplexu používa termín krajinnoekologický komplex.

Zverejnené 19. októbra 2023.

Krajinný komplex [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-26 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krajinny-komplex