krajinnoekologická syntéza

Text hesla

krajinnoekologická syntéza, aj krajinná syntéza — vyčleňovanie, charakteristika a klasifikácia homogénnych priestorových areálov (krajinnoekologických komplexov; → krajinný komplex) s približne rovnakými krajinnoekologickými vlastnosťami s cieľom vytvoriť typy krajinnoekologických komplexov, a to na základe topických (vertikálnych), ale aj priestorových (horizontálnych) vzťahov. Krajinnoekologické komplexy predstavujú homogénne krajinnoekologické jednotky s komplexnými vlastnosťami vhodnými na určité priestorové a funkčné využitie územia. Krajinnoekologická syntéza nadväzuje na krajinnoekologickú analýzu a uskutočňuje sa postupnou superpozíciou (nakladaním) analytických máp. Výsledkom je vytvorenie mapy typov krajinnoekologických komplexov. Vytvorené jednotky sú veľmi dôležité pri ďalšom postupe (→ krajinnoekologické plánovanie), pretože sú nositeľmi komplexných vlastností krajiny, na základe ktorých sa určuje potenciál využívania krajiny tvoriaci základ návrhu optimalizácie využívania územia, resp. sa určujú zmeny využitia.

Zverejnené 19. októbra 2023.

Krajinnoekologická syntéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krajinnoekologicka-synteza