krajinnoekologická analýza

Text hesla

krajinnoekologická analýza, aj krajinná analýza — získavanie vstupných informácií o vlastnostiach abiotických, biotických a socioekonomických krajinných zložiek a krajinných prvkov, pričom sa analyzujú zložky pôvodnej (primárnej), ako aj prvky súčasnej (druhotnej) a socioekonomickej, resp. humánnej (terciárnej) krajinnej štruktúry. V pôvodnej (primárnej) krajinnej štruktúre sa skúmajú abiotické zložky, t. j. vlastnosti reliéfu, geologického podkladu, pôdy, ovzdušia a vodstva, v súčasnej (druhotnej) krajinnej štruktúre abiotické a biotické prvky pozmenené činnosťou človeka a nové prvky, ktoré človek vytvoril, v socioekonomickej, resp. humánnej (terciárnej) krajinnej štruktúre socioekonomické javy v krajine (sociálna a ekonomická nadstavba), ktoré vznikli interakciou ľudskej spoločnosti s ňou. Jednotlivé prvky sa skúmajú podľa aktivít človeka, ktoré ich ovplyvnili, a pomocou merateľných parametrov alebo slovne (opisom) a zanášajú sa do mapových podkladov (analytických máp). Cieľom krajinnoekologickej analýzy je charakteristika vzájomných vzťahov (vertikálnych aj horizontálnych) medzi krajinnými zložkami a krajinnými prvkami a medzi krajinným systémom a jeho okolím.

Zverejnené 23. októbra 2023.

Krajinnoekologická analýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krajinnoekologicka-analyza