krajinná ekológia

Text hesla

krajinná ekológia, ekológia krajiny, náuka o krajine — disciplína ekológie zaoberajúca sa štúdiom štruktúry, funkcie a vývoja krajiny, t. j. vzťahmi medzi priestorovou štruktúrou a ekologickými procesmi a ich vzájomnými vplyvmi v rôznych mierkach; za synonymum krajinnej ekológie je niekedy pokladaná geoekológia.

Krajinná ekológia sa zameriava na pochopenie formovania, dynamiky a účinkov priestorovej heterogenity. Preferuje interdisciplinárne a transdisciplinárne prístupy a jej prioritami sú optimalizácia využitia krajiny a jej udržateľný rozvoj. V minulosti bola chápaná ako hraničný odbor ekológie a geografie zaoberajúci sa štúdiom komplexnej štruktúry vzťahov medzi biocenózami (spoločenstvami organizmov) a podmienkami ich prostredia v určitom výseku krajiny. V súčasnosti je tou časťou ekológie, ktorá skúma vzťahy a procesy na úrovni krajiny. Od tradičných ekologických disciplín sa odlišuje tým, že skúma vzťahy medzi priestorovou štruktúrou a ekologickými procesmi na jednej strane a medzi prírodou a spoločnosťou na druhej strane, z geografických disciplín má najbližšie k humánnej geografii.

Krajinná ekológia využíva viacero metód. Pri krajinnoekologickej analýze sa na identifikáciu vlastností zložiek a prvkov v krajine používajú diaľkový prieskum Zeme a terénny výskum a na zber dát geografický informačný systém, pri krajinnoekologickej syntéze superpozícia (nakladanie) informačných vrstiev (plošných, líniových, bodových) a metódy identifikácie zmien využívania krajiny. Na úrovni interpretácie pri tvorbe krajinnoekologických plánov sa používajú štatistické metódy a priestorové modelovanie (vyhodnotenie zmien krajiny, dynamiky procesov v krajine a stanovenia ekologickej a ekosozologickej významnosti segmentov krajiny – biotopov, habitatov a pod.).

Termín krajinná ekológia prvýkrát použil v roku 1939 nemecký geograf Carl Troll, čo sa stalo podnetom na vznik interdisciplinárneho výskumu krajiny na teoretickej báze geografie a ekológie. Ako samostatná vedná disciplína sa krajinná ekológia etablovala v 80. rokoch 20. stor., v roku 1982 vznikla Medzinárodná asociácia krajinnej ekológie (angl. International Association of Landscape Ecology). Na Slovensku sa krajinná ekológia začala rozvíjať už začiatkom 60. rokov 20. stor., v roku 1965 vznikol Ústav biológie krajiny SAV (dnešný Ústav krajinnej ekológie SAV), začiatkom 90. rokov 20. stor. vznikli katedry krajinnej ekológie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Zakladateľom a tvorcom krajinnej ekológie na Slovensku bol Milan Ružička.

Zverejnené 23. októbra 2023.

Krajinná ekológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/krajinna-ekologia