Kožuchov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kožuchov — obec v okrese Trebišov v Košickom kraji v západnej časti Východoslovenskej roviny, 106 m n. m.; 170 obyvateľov (2023). Územie budované riečnymi uloženinami Ondavy miestami prekrytými sprašou, na ktorých sa vytvoril rovinný reliéf; je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Cestami III. triedy je Kožuchov spojený s Trebišovom a obcou Zemplínsky Branč. Západnou časťou katastra prechádza cesta I. triedy Vranov nad Topľou – Kráľovský Chlmec – Čierna.

Obec je písomne doložená v rokoch 1276, 1300 ako Kosuh, v roku 1303 Quashu, Kasuh, v rokoch 1332 – 35 Zohud, Cosuh, Chesus Kosuh, Kosuch, v roku 1338 Kosuh, 1342 Kosoh, 1358 Alkasuh, 1364 Kyskosuh, Kosuh Parvva, 1441 Nyhykasuch, Kyskasuch, 1475 Nagkaswh, Kyskaswch, v rokoch 1567 – 1600 Kasuh, Kasu, v roku 1773 Kazsu, Kozukow, 1786 Kaza, Kahn, 1808 Kazsu, Kožukow, Kožuchow, v rokoch 1863 – 1902 Kazsu, 1907 – 13 Kazsó, v roku 1920 Kožuchov.

Bola vo vlastníctve miestnych zemanov, v 14. stor. vlastnil jej časť Peter Literát. V 30. rokoch 14. stor. je v obci písomne doložená existencia fary. V polovici 14. stor. sa rozdelila na Malý (Nižný) a Veľký (Vyšný) Kožuchov. Malý Kožuchov v 16. stor. zanikol, keď bol v roku 1566 zničený krymskými Tatármi, ktorí boli spojencami Turkov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, povozníctvom a uhliarstvom, v roku 1831 sa viacerí zúčastnili na východoslovenskom roľníckom povstaní. Koncom 19. stor. a začiatkom 20. stor. sa časť obyvateľov vysťahovala za prácou.

Archeologické nálezy: zaniknutá stredoveká obec z 11. – 13. stor.

Stavebné pamiatky: kalvínsky kostol (pôvodne románsky rímskokatolícky Kostol Panny Márie z 50. rokov 13. stor., obnovený začiatkom 19. stor., 1912 prestavaný a neoklasicisticky upravený), barokovo-klasicistická kúria (1776, prestavaná v 1. polovici 19. stor.), klasicistická kúria (1. polovica 19. stor.), neorománsky gréckokatolícky Chrám všetkých sv. (1920).

Zverejnené 22. mája 2024. Aktualizované 15. marca 2024.

Kožuchov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kozuchov