kovospracujúci priemysel

Text hesla

kovospracujúci priemysel — odvetvie národného hospodárstva zamerané na výrobu komponentov a výrobkov z kovov pre všetky ostatné výrobné odvetvia. Základný článok priemyselného dodávateľského reťazca pôsobiaci medzi dodávateľmi (železiarske, oceliarske a neželeziarske odvetvia) a ich zákazníkmi (rôzne výrobné odvetvia), zameraný predovšetkým na výrobu oceľových konštrukcií a oceľových profilov a plechov pre stavebníctvo, nádob, prepravníkov a parných kotlov pre spracovateľský priemysel (potravinársky, chemický, farmaceutický), kovových výrobkov, spojovacieho materiálu (skrutky, matice, čapy, svorky) a náčinia pre priemysel i pre konečných spotrebiteľov, ako aj komponentov najmä pre automobilový, letecký a strojársky priemysel a pre dopravu. V kovospracujúcom priemysle prevažujú malé a stredné podniky (subdodávatelia pre ostatné odvetvia), ktoré sú často štruktúrované v skupinách, čo im zabezpečuje všestrannosť a pružnosť, takže sú fakticky prispôsobené potrebám trhu. Takáto rozdrobenosť však sťažuje využívanie úspor z rozsahu výroby (dosahujú ich len väčšie podniky, pretože majú veľkú produkciu). Možnosti konsolidácie v rámci kovospracujúceho priemyslu sú zo štrukturálnych príčin, ako aj pre vysokú úroveň špecializácie veľmi obmedzené, čo znižuje dohodovaciu silu jednotlivých podnikov v rámci dodávateľského reťazca v porovnaní so zákazníkmi z ostatných výrobných odvetví, ktorých počet stále rastie. Kovospracujúci priemysel je často označovaný za tzv. neviditeľné odvetvie, napriek tomu vytvára veľa pracovných miest, má zásadný význam z hľadiska tvorby pridanej hodnoty a je stupňom k hospodárstvu efektívne využívajúcemu svoje zdroje. Podlieha však množstvu nekontrolovateľných hospodárskych faktorov vrátane recesie ostatných výrobných odvetví, zmien cien ocele a prístupu k surovinám. V odvetví kovospracujúceho priemyslu sú vysoké náklady na dodržiavanie nariadení a noriem a vyžadujú sa investície do postupov na ochranu duševného vlastníctva, čo znevýhodňuje menšie podniky oproti väčším spoločnostiam v dodávateľskom reťazci.

Odvetvie kovospracujúceho priemyslu figurovalo v Jednotnej klasifikácii odvetví národného hospodárstva (JKONH) platnej v Československu do 1. novembra 1991. Spoločná Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Revision 2; na Slovensku SK NACE Revision 2) platná od roku 2006 kategóriu (odvetvie) s názvom kovospracujúci priemysel neobsahuje priamo, v sekcii C – priemyselná výroba, možno za kovospracujúci priemysel pokladať divíziu 25 – výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, ktorá sa následne rozdeľuje na jednotlivé skupiny, napr. 25.1 – výroba kovových konštrukcií, 25.2 – výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, 25.3 – výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia a i.

Zverejnené 15. novembra 2023.

Kovospracujúci priemysel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kovospracujuci-priemysel