korepresor

Text hesla

korepresor [lat.] — molekula pôsobiaca ako inhibítor expresie génu. V dôsledku vytvorenia väzby medzi korepresorom a regulačným proteínom – represorom, nastáva konformačná zmena represora (alostéria); takto modifikovaný represor sa viaže na špecifickú sekvenciu DNA (→ operátor), následkom čoho nemôže dôjsť k naviazaniu RNA-polymerázy na promótor transkribovaného génu, a transkripcia je preto v iniciačnej fáze prerušená.

Zverejnené 20. februára 2022.

Korepresor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/korepresor