Kopec

Text hesla

Kopec — geomorfologický podcelok v juhozápadnej časti Skorušinských vrchov. Budovaný horninami vnútrokarpatského flyšu s prevahou lavicovitých pieskovcov. Reliéf má ráz vrchoviny až nižšej hornatiny s hladko modelovanými tvarmi, najvyšší vrch Kopec, 1 251 m n. m. Na území prevládajú lúky a pasienky, na strmších svahoch sú zachované porasty smrečín.

Zverejnené 14. februára 2024.

Kopec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kopec