konzumná spoločnosť

Text hesla

konzumná spoločnosť — spoločnosť, v ktorej spôsob života a rozhodujúce sociálne funkcie sú určované spotrebou a ktorej ekonomika nie je založená na produkcii toho, čo je pre život nevyhnutné, ale na produkcii nadbytočného.

Ekonomický a spoločenský poriadok konzumnej spoločnosti sa opiera o vytváranie a stimulovanie túžby po dostupnosti čoraz väčšieho množstva tovarov a služieb pre čoraz širšie vrstvy obyvateľstva. Nákup spotrebných tovarov a služieb je princípom a zároveň účelom konzumnej spoločnosti. Príjmy ľudí v tomto prípade neslúžia iba na uspokojenie životných potrieb (strava, oblečenie, bývanie, vzdelanie, zdravie a pod.), ale aj na hromadenie hmotných statkov, ktoré je motivované pôžitkom či spoločenským alebo reklamným tlakom. Konzumná spoločnosť je úzko spojená s metódami marketingu a reklamy nabádajúcimi spotrebiteľov na nákup tovarov a služieb, ktorých množstvo prekračuje ich potreby (prípadne aj ich finančné možnosti a vedie k zadlžovaniu), zároveň sa znižuje životnosť vyrábaných tovarov (tzv. plánované zastarávanie), aby sa podporila ich neustála produkcia. Prijímané opatrenia majú slúžiť na podporovanie túžby po spotrebe, pričom etický aspekt je zatlačený do úzadia; konzumnú spoločnosť charakterizujú úzkoprsý materializmus, individualizmus a trhový prístup, uprednostňovanie krátkodobých záujmov a chvíľkových pôžitkov na úkor životného prostredia a plnohodnotných sociálnych a ekonomických väzieb (→ konzumizmus).

Formovanie konzumnej spoločnosti je súčasťou rozsiahlych kultúrnych zmien súvisiacich so vznikom modernej spoločnosti. Zatiaľ čo podstatnou črtou tradičných spoločností bola hlboko pociťovaná nevyhnutnosť zabezpečiť ich členom spojenie s tým, čo presahuje ich individuálnu existenciu, moderná spoločnosť odsunula túto otázku do úzadia, resp. ju presunula do kompetencie jednotlivcov. Hoci nástup konzumnej spoločnosti je spätý so svetonázorovým a s hodnotovým vývojom modernej spoločnosti ako takej, v užšom význame nadväzuje na proces industrializácie v 2. polovici 19. stor., a najmä na ekonomický rozmach v období po 2. svetovej vojne. Potreba zabezpečiť prístupnosť technologických výdobytkov (ústredné kúrenie, sporák, pračka, televízor, automobil a pod.) širokým masám obyvateľstva viedla k posilneniu výroby, ktorá zasa stimulovala nové návyky a potreby spotrebiteľov. Zároveň od 70. rokov 20. stor., keď bola v hospodársky vyspelých krajinách dosiahnutá určitá všeobecná životná úroveň, sa ekonomiky týchto krajín za pomoci reklamných a marketingových nástrojov čoraz viac zameriavali na udržanie svojho rastu vďaka produkcii tovarov, ktoré už neboli nevyhnutné, ale nadbytočné. Predstavy, symboly a hodnoty konzumnej spoločnosti sú zacielené na spotrebu a konštruujú nové životné štýly, ktorých ústrednou súčasťou je pôžitok z nakupovania a zo získavania tovaru. V 2. polovici 20. stor. bol pojem konzumná spoločnosť hojne používaný pri kritike modernej a kapitalistickej spoločnosti. Po skončení studenej vojny a zániku sovietskeho bloku v 90. rokoch 20. stor. sa tento kritický aspekt načas oslabil, keďže kapitalizmus tam už nebol konkurenčnou ideológiou, ale stal sa vládnucim ekonomickým modelom spoločnosti.

Výrazné etické riziko predstavuje skutočnosť, že princípy konzumnej spoločnosti postupne ovládli aj oblasti ako medziľudské vzťahy, sexualita, politika, zdravotníctvo, kultúra a pod. Celkový vzťah človeka k prírodnému a sociálnemu prostrediu je narušený takým prístupom k týmto oblastiam, ktorý ich chápe ako spotrebný tovar. S vedomím prehlbujúcej sa environmentálnej krízy a prostredníctvom nových komunikačných technológií (napr. sociálnych sietí) sa medzi samotnými spotrebiteľmi formujú nové, kritické postoje ku konzumnej spoločnosti. Ich prejavom sú rôzne iniciatívy, ktoré poukazujú na vyčerpateľnosť prírodných zdrojov (napr. hnutie zero waste propagujúce život bez vytvárania odpadu) a na priamu súvislosť medzi konzumným spôsobom života, znečistením životného prostredia i narastajúcim výskytom psychických ochorení v ľudskej populácii a zdôrazňujú neudržateľnosť ďalšieho fungovania konzumnej spoločnosti.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konzumná spoločnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konzumna-spolocnost